Picture Title
picture description
modules
Modules
DWO-modules
Op deze pagina vindt u een overzicht van de DWO-modules die door het Freudenthal Instituut worden aangeboden en bijbehorende handleidingen. De modules zijn onderverdeeld in twee categorieën:
  • Oefenmateriaal
    Het oefenmateriaal biedt leerlingen de gelegenheid te oefenen met specifieke onderwerpen of vaardigheden.
  • Lessenseries
    Naast het oefenmateriaal zijn in de DWO diverse volledige lessenseries beschikbaar, die kunnen worden gebruikt als aanvulling op of zelfs gedeeltelijke vervanging van het reguliere boek.
Gebruikers met een schoolabonnement hebben naast deze modules ook de mogelijkheid eigen schoolmodules te ontwikkelen en uit te wisselen met andere scholen.
Oefenmateriaal
In de DWO is oefenmateriaal beschikbaar over zeer uiteenlopende onderwerpen en voor verschillende leeftijden en niveaus. Het oefenmateriaal is verdeeld in vier onderwerpen:
  • Rekenen
  • Formules, functies en grafieken
  • Vergelijkingen en ongelijkheden
  • Meetkunde
In de meeste oefenactiviteiten wordt gebruik gemaakt van WisWeb-applets. De oefenactiviteiten kunnen vaak eenvoudig worden ingezet in het onderwijs, bijvoorbeeld als huiswerk of als extra opdracht.
a picture
a picture
a picture
a picture
Lessenseries
Lessenserie: Statistiek
In de lessenserie Statistiek kunnen leerlingen bij eigen datasets beschrijvende statistiek uitvoeren. Gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd in zelfgekozen interactieve tabellen en grafieken, en samengevat in kengetallen. Het materiaal in deze lessenserie is ontwikkeld in samenwerking met SLO.
a picture
a picture
a picture
a picture
Lessenserie: Letterrekenen
Deze lessenserie komt oorspronkelijk uit het Wismaat-project en is grondig gereviseerd. De zeven modules kunnen door het jaar heen (delen van) hoofdstukken vervangen en zijn geschikt voor de brugklas havo/vwo en klas (1)2 vmbo.

De lessenserie begint met een module over rekenen. In de tweede module wordt het rekenen met letters geïntroduceerd in de context lengte, oppervlakte (hokjes tellen) en inhoud (blokjes tellen).

Daarna komen begrippen aan de orde als het herleiden van formules en expressies, termen, factoren en machten.

Met behulp van het oppervlaktemodel worden formules met haakjes herleid tot formules zonder haakjes. Daarna wordt overgegaan naar het gebruik van vermenigvuldigtabellen.

a picture
a picture
a picture
a picture
Bij deze modules is een digitale handleiding als module toegevoegd.
Lessenserie: Lineaire vergelijkingen
Deze module komt oorspronkelijk uit het DPICT-project. De module is geschikt voor klas 2 havo/vwo. In de module maken leerlingen kennis met lineaire vergelijkingen en de belangrijkste manier om deze op te lossen, de balansmethode.
a picture
a picture
a picture
Lessenserie: Kwadratische vergelijkingen
a picture
Deze module komt oorspronkelijk uit het DPICT-project. De module is geschikt voor klas 2 havo/vwo. In de module maken leerlingen kennis met kwadratische vergelijkingen en verschillende manieren om deze op te lossen, zoals herleiden op 0 en de product-som-methode.
a picture
a picture
Lessenserie: Lijnen van betekenis
Deze module komt oorspronkelijk uit het DPICT-project. De module is geschikt voor klas 2 havo/vwo. Deze module gaat over een aantal speciale lijnen in het vlak, zoals de middelloodlijn, bissectrice, zwaartelijn en hoogtelijn. In de module wordt ook aandacht besteed aan meetkundige constructies waarin deze lijnen een rol spelen.
a picture
a picture
a picture
a picture
Lessenserie: Herhaling Wiskunde B
a picture
Dit materiaal is ontwikkeld voor een zomercursus wiskunde voor beginnende scheikundestudenten, maar is ook uitstekend bruikbaar als herhalingsactiviteiten voor bovenbouw wiskunde B. Er zijn modules over de onderwerpen Algebraïsche vaardigheden, Functies, Goniometrie, Differentiëren, Exponenten & logaritmen, Integreren en Complexe getallen. Elke module bevat theorie over het betreffende onderwerp en een grote hoeveelheid opgaven.
a picture
a picture
a picture
Lessenserie: Rekenvoort
De Rekenvoort modules zijn gebaseerd op het materiaal dat tijdens het Reken VOort project door de NVvW en het Freudenthal Instituut zijn ontwikkeld. Van deze modules zijn er zes beschikbaar in de DWO. Hieronder staan enkele modules beschreven.
Lessenserie: Rekenvoort extra rekenmodules
Deze modules zijn gebaseerd op de laatst herziene versies van de Extra Rekenmodules en bevatten de onderwerpen getallen, breuken, procenten/verhoudingen en lengte/schaal.
Verhoudingen en procenten
Lessenserie: Rekenvoort breuken basis
Deze module is geschikt voor h/v leerlingen in de brugklas. Voor het VMBO zou deze module gebruikt kunnen worden in klas 2/3.

Het doel van deze module is de leerlingen een basis te geven voor het rekenen met breuken, waarbij verschillende modellen zoals een strook en een getallenlijn de ontwikkeling van het breukbegrip ondersteunen.

a picture
a picture
a picture
Lessenserie: Rekenvoort breuken + en -
Deze module is geschikt voor havo en vwo leerlingen in de brugklas.

Het doel van deze module is de leerlingen een basis te geven voor het rekenen met breuken en algebraïsche vaardigheden.

a picture
a picture
a picture
a picture
a picture
a picture
Schoolmodules
Docenten kunnen met de DWO-auteursomgeving modules en activiteiten naar eigen inzicht aanpassen, of zelfs nieuwe modules ontwerpen. De door docenten aangepaste of ontworpen modules worden binnen de schoolomgeving bewaard in een eigen schoolmap. Scholen kunnen onderling modules uitwisselen via de optie 'Modules delen'.
a picture